Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Radzyń Podlaski

Logo - Urząd Miasta Radzyń Podlaski

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miasta Radzyń Podlaski (ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, tel: (83) 351-24-60, fax: (83) 352-80-85, email: sekretariat@radzyn-podl.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Radzyń Podlaski.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Targoński, e-mail: targonskir@radzyn-podl.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 833512460. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Urząd Miasta Radzyń Podlaski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do portalu Miasta Radzyń Podlaski: www.umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

            Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  3. Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne.
  4. Pojawią się błędy w semantyce html.

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Dawidek dawideka@radzym-podl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 351 24 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem pionowym i poziomym: parking przed wejściem głównym do budynku: 1 miejsce parkingowe, parking przy wejściu bocznym od strony sklepu Gama: 1 miejsce parkingowe.

Wejście główne do budynku wyposażone jest w podjazd architektoniczny umożliwiający osobie poruszającej się na wózku  inwalidzkim wjazd do holu urzędu oraz do wydziału spraw obywatelskich (urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste). Nie ma możliwości wjazdu na kolejne piętra budynku. W holu znajduje się telefon, który umożliwia skontaktowanie się z sekretariatem urzędu w celu wezwania odpowiedniego pracownika. Wejście boczne z poziomu terenu umożliwia dostęp do kasy urzędu, sali konferencyjnej oraz łazienki przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Tłumacz języka migowego

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed dniem załatwiania sprawy    w urzędzie (z wyłączeniem spraw nagłych). Zgłoszenia można dokonać telefonicznie,  za pośrednictwem osoby słyszącej pod nr telefonu 83 351 24 60 lub na adres e-mail: sekretariat@radzyn-podl.pl. W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj sprawy, która ma być załatwiana w urzędzie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia  o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

10. Informacje dodatkowe